logo
Chuyên cung cấp các sản phẩm đóng gói | Giaiphapdonggoi.net
vi en

Quản trị không phải là một khái niệm xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Bất kỳ công ty, tổ chức, doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng cần có sự quản trị. Quản trịchìa khóa thành công của một tổ chức - một trong những yếu tố “then chốt” quyết định hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nó còn giúp quá trình điều hành công ty, doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đã đề ra trước đó. Hãy cùng Giaiphapdonggoi.net tìm hiểu về Quản trị là gì nhé!

Mục Lục [Ẩn]


1. Quản trị là gì?

Không có một định nghĩa thuyết phục nào về quản trị công ty. Ví dụ, Viện quản trị định nghĩa nó theo các thuật ngữ sau:

Quản trị bao gồm hệ thống mà tổ chức được kiểm soát và vận hành cũng như các cơ chế mà tổ chức đó và mọi người của tổ chức phải chịu trách nhiệm. Đạo đức, quản lý rủi ro, tuân thủ và quản trị là tất cả các yếu tố của quản trị.

Quản trị là gì?

Quản trị là gì?

Các định nghĩa hữu ích khác về quản trị được cung cấp dưới đây.

Quản trị công ty liên quan đến một tập hợp các mối quan hệ giữa ban giám đốc công ty, hội đồng quản trị, cổ đông và các bên liên quan khác. Quản trị công ty cũng cung cấp cấu trúc mà thông qua đó, các mục tiêu của công ty được thiết lập và các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó và việc giám sát hoạt động được xác định.

Quản trị được định nghĩa để chỉ các cấu trúc và quy trình được thiết kế để đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, khả năng đáp ứng, pháp quyền, tính ổn định, công bằng và bao trùm, trao quyền và sự tham gia trên diện rộng. Quản trị cũng thể hiện các chuẩn mực, giá trị và quy tắc của trò chơi mà thông qua đó, các vấn đề công được quản lý theo cách minh bạch, có sự tham gia, bao trùm và đáp ứng. Do đó, việc quản trị có thể phức tạp và không thể dễ dàng quan sát được. Theo nghĩa rộng, quản trị là về văn hóa và môi trường thể chế, trong đó công dân và các bên liên quan tương tác với nhau và tham gia vào các công việc công. Nó còn hơn cả các cơ quan của chính phủ.

2. Ai chịu trách nhiệm quản trị?

Quản trị là một phần cần thiết trong cách các tổ chức thuộc mọi quy mô hoạt động, từ các công ty đa quốc gia lớn đến các tổ chức từ thiện địa phương nhỏ. Trong các tổ chức lớn hơn, quản trị hiệu quả được chia sẻ giữa chuyên gia quản trị, hội đồng quản trị và nhóm quản lý điều hành.

Ai chịu trách nhiệm quản trị?

Ai chịu trách nhiệm quản trị?

 • Chuyên gia quản trị

Trong các tổ chức quy mô lớn và vừa, hoạt động quản trị thường được dẫn dắt và hỗ trợ bởi các chuyên gia quản trị, những chuyên gia được đào tạo về các nguyên tắc và thực hành quản trị và có kỹ năng làm việc với những người khác. Theo quy định của pháp luật, các công ty đại chúng phải có thư ký công ty để định hình và hỗ trợ việc quản trị. Thư ký công ty (hoặc thư ký công ty nhóm nếu tổ chức được tạo thành từ một nhóm công ty) có thể có một số chuyên gia quản trị làm việc cho họ trong một nhóm được gọi là ban thư ký hoặc nhóm quản trị.

Các tổ chức nhỏ hơn cũng phải đáp ứng các yêu cầu quản trị với ít nguồn lực hơn. Để làm được điều này, một số chọn thêm trách nhiệm quản trị vào một vai trò khác, chẳng hạn như tài chính, hoạt động hoặc nhân sự, với sự đào tạo và hỗ trợ thích hợp.

 • Thư ký công ty

Thư ký công ty là chức danh công việc truyền thống dành cho một chuyên viên quản trị. Tiêu đề có từ giữa thế kỷ 19 để mô tả quản trị viên cấp cao của công ty khi cấu trúc hiện đại cho các công ty được tạo ra. Ngày nay, mặc dù chức danh vẫn được sử dụng rộng rãi, nhưng những gì thư ký công ty làm và trách nhiệm của họ có ý nghĩa và phạm vi rộng hơn nhiều so với quản trị công ty.

Thư ký công ty cũng làm việc trong các tổ chức từ thiện, công cộng và phi lợi nhuận cũng như trong lĩnh vực công ty. Ngày nay, các chức danh công việc dành cho các chuyên gia quản trị ngày càng khác nhau giữa các tổ chức khác nhau và ngoài thư ký công ty, có thể bao gồm giám đốc quản trị, trưởng ban quản trị hoặc giám đốc quản trị.

Trong khu vực công, chính quyền địa phương, các trường học và cao đẳng được yêu cầu sử dụng một chuyên gia quản trị trong vai trò thư ký để hỗ trợ hội đồng quản trị của họ. NHS Trusts thường tuyển dụng các chuyên gia để lãnh đạo ban quản trị, người cao cấp nhất trong số đó có thể ở các vị trí như người đứng đầu hoặc giám đốc quản trị hoặc được gọi là thư ký ủy thác.

Để đơn giản, trong toàn bộ lĩnh vực khám phá của chúng tôi, chúng tôi đề cập đến vai trò của chuyên gia quản trị như một thuật ngữ rộng nhất và bao trùm nhất. Các tài liệu tham khảo này bao gồm các thư ký công ty cũng như các chuyên gia quản trị có uy tín và được đánh giá cao.

Tham khảo sản phẩm dây đai nhựa pet tại Long An 

3. Các chuyên gia quản trị làm việc với ai?

Các chuyên gia quản trị làm việc chặt chẽ với hội đồng quản trị (hoặc người được ủy thác từ thiện trong lĩnh vực từ thiện hoặc các thống đốc trong môi trường giáo dục) và thiết lập một hệ thống quản trị hiệu quả với đội ngũ quản lý điều hành.

Các chuyên gia quản trị làm việc với ai?

Các chuyên gia quản trị làm việc với ai?

 • Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan ra quyết định chính của một tổ chức. Các giám đốc không điều hành, người được ủy thác hoặc thống đốc của hội đồng quản trị đưa ra quyết định về định hướng chiến lược của tổ chức và có quyền giám sát các hoạt động của tổ chức.

Những trách nhiệm này được quy định bởi luật pháp và trong văn bản quản lý của tổ chức, chẳng hạn như Điều lệ Hiệp hội hoặc Hiến pháp của tổ chức. Trong khi luật đặt ra khuôn khổ cho các nhiệm vụ và trách nhiệm của giám đốc, người được ủy thác và thống đốc, tài liệu quản lý cung cấp chi tiết hơn về mục đích cốt lõi của tổ chức, quyền hạn cụ thể của hội đồng quản trị và cách hội đồng chịu trách nhiệm trước những người khác.

Hội đồng quản trị là trách nhiệm của chủ tọa. Vai trò của chủ tịch là cung cấp sự lãnh đạo để hội đồng quản trị có hiệu quả với tư cách là cơ quan ra quyết định cao nhất của tổ chức. Điều này không chỉ đạt được thông qua việc chỉ đạo luồng và trọng tâm của các cuộc họp mà còn xây dựng các mối quan hệ và thực hiện các công việc chuẩn bị tạo điều kiện để các giám đốc có thể thảo luận nhóm hiệu quả. Để làm được điều này, chủ tịch có mối quan hệ làm việc chặt chẽ với chuyên gia quản trị, người thường báo cáo với họ về các vấn đề quản trị.

Chuyên gia quản trị cũng có thể có một dòng báo cáo khác cho Giám đốc điều hành hoặc lãnh đạo tổ chức về các chức năng điều hành.

 • Nhóm điều hành

Nhóm điều hành là những nhân viên cấp cao chịu trách nhiệm đưa tổ chức hoạt động bằng cách phát triển chiến lược và cung cấp các dịch vụ phù hợp với định hướng và yêu cầu của hội đồng quản trị. Việc điều hành được dẫn dắt bởi giám đốc điều hành, được hỗ trợ bởi các giám đốc điều hành trong các lĩnh vực như tài chính, hoạt động, bán hàng và công nghệ.

Chuyên gia quản trị có mối quan hệ làm việc chặt chẽ với cả giám đốc điều hành và chủ tịch và các nhóm của họ. Đôi khi, chuyên gia quản trị đóng vai trò là cầu nối giữa hai nhóm lãnh đạo, đảm bảo rằng mỗi bên hoàn toàn hiểu được nhu cầu và yêu cầu của nhau.

Một phần thiết yếu trong vai trò của chuyên gia quản trị là hỗ trợ chủ tịch trong việc đảm bảo rằng hội đồng quản trị và việc ra quyết định của hội đồng quản trị có hiệu quả. Điều này liên quan đến một loạt các hoạt động từ việc thiết lập lịch họp hàng năm, chuẩn bị chương trình nghị sự và giấy tờ vận hành, ghi lại các quyết định được đưa ra tại các cuộc họp trong biên bản, đảm bảo rằng các hành động được hiểu và hoàn thành trong tổ chức cũng như báo cáo và thông báo công khai cho các cơ quan quản lý được thực hiện. .

Các chuyên gia quản trị cũng cung cấp lời khuyên về luật, quy định và các vấn đề quản trị liên quan đến hoạt động của hội đồng quản trị và thực hiện việc tuyển dụng và phát triển thành viên hội đồng quản trị mới.

4. Các lĩnh vực và các hoạt động quản trị điển hình

Các lĩnh vực và các hoạt động quản trị điển hình

Các lĩnh vực và các hoạt động quản trị điển hình

Các chuyên gia quản trị thường sẽ tư vấn và hỗ trợ hội đồng quản trị trong các lĩnh vực như:

 • Những thay đổi về luật pháp và quy định.
 • Báo cáo tài chính và chiến lược.
 • Đánh giá và báo cáo tác động môi trường.
 • Quản lý rủi ro và báo cáo.
 • Sự tham gia của các bên liên quan.
 • Bảng đa dạng.
 • Kế hoạch thành công.
 • Động lực của phòng họp và hiệu quả của hội đồng quản trị.
 • Văn hoá tổ chức.
 • Tuyển dụng và giới thiệu giám đốc.

Các chuyên gia quản trị sẽ thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong năm, bao gồm:

 • Tổ chức và hỗ trợ các cuộc họp của hội đồng quản trị và ủy ban.
 • Đảm bảo rằng thông tin lưu chuyển an toàn đến đúng người.
 • Lưu giữ hồ sơ thích hợp về các quyết định của hội đồng quản trị để có thể thực hiện hành động.
 • Chuẩn bị báo cáo thường niên.
 • Đảm bảo các tổ chức đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định.
 • Hỗ trợ chủ tịch trong việc phát triển hiệu quả của hội đồng quản trị.
 • Nghiên cứu các chủ đề mới và các xu hướng mới nổi.
 • Cố vấn cho chủ tịch, hội đồng quản trị và giám đốc điều hành về các vấn đề quản trị.
 • Tuyển dụng và gia nhập các giám đốc, người được ủy thác hoặc thống đốc mới.
 • Chạy các dự án biến các quyết định của hội đồng quản trị thành hành động.

Quản trị không đơn giản chỉ là một công việc, trong thời buổi phát triển như hiện nay, quản trị được coi là một nghệ thuật để đạt được mục đích. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho các bạn những kiến ​​thức bổ ích.

Tham khảo thêm các bài viết khác: